AcasăRegistrareÎntrare Acces-Inform Marţi, 11.08.20, 06:54:30
  Catalog file Vă salut Гость | RSS

 
 
Început » File » Informatica » Curriculum [ Adaugă materiale ]

Curriculum gimnaziu
[ Descarcă de pe server (515.7 Kb) ]
Ministerul Educaюiei єi Єtiinюei
Consiliul Naюional pentru Curriculum єi Evaluare

INFORMATICA

CURRICULUM ЄCOLAR
pentru clasele a VII –a – a IX-a

Autori:
Anatol Gremalschi, doctor habilitat, profesor universitar;
Ludmila Gremalschi, I.Є.E.;
Iurie Mocanu, M.E.Є.;
Ion Spinei, M.E.Є.;
Ludmila Юurcanu, єcoala nr. 32, Chiєinгu;
Grigore Vasilache, C.N.T.I.

CUPRINS
1. Notг de prezentare
2. Cadrul conceptual
3. Obiective generale la informaticг
4. Programe de informaticг
4.1. Clasa VII
4.2. Clasa VIII
4.3. Clasa IX
5. Sugestii metodologice
6. Sugestii pentru evaluare
7. Bibliografie

Chiєinгu 2005

CURRICULUM DISCIPLINAR DE INFORMATICГ

CLASELE VII - IX

1. Notг de prezentare

Curriculum-ul disciplinei Informatica оn clasele VII-IX prevede studierea informaticii ca єtiinюг interdisciplinarг єi include:
- cadru conceptual;
- obiectivele generale ale disciplinei;
- obiectivele de referinюг pe clase;
- conюinuturi;
- activitгюi de оnvгюare;
- indicaюii metodologice єi de evaluare;
- bibliografie.
Ca єi la celelalte discipline єcolare, curriculum-ul de informaticг se axeazг pe formarea de capacitгюi єi atitudini pe baza cunoєtinюelor. Utilizatorii acestui curriculum sunt chemaюi sг se orienteze оn activitatea lor dupг obiectivele generale єi cele de referinюг ale disciplinei.
Curriculum-ul se adreseazг autorilor de manuale єi de materiale didactice, profesorilor.
Curriculum-ul de faюг presupune elaborarea manualelor alternative, aplicarea metodelor activ-participative єi evaluarea performanюelor єcolare оn baza obiectivelor unitar elaborate.

2. Cadrul conceptual

Informatica participг la formarea єi dezvoltarea generalг a personalitгюii, accentul instruirii la informaticг fiind pus pe dezvoltarea gвndirii logice єi algoritmice (structurate). Activitatea оntr-un mediu ce devine din ce оn ce mai informatizat este posibilг numai avвnd cunoєtinюe єi deprinderi de comunicare cu calculatorul, prin ceea ce numim оn general culturг informaюionalг. Ca єtiinюг, informatica dicteazг necesitatea unei pregгtiri generale a celor care ulterior vor utiliza calculatorul, reюelele de calculatoare єi sistemele informaюionale. Cunoєtinюele din domeniul informaticii au un caracter universal єi se aplicг practic оn toate domeniile activitгюii umane.
Ca disciplinг єcolarг, informatica are ca scop principal formarea єi dezvoltarea gвndirii algoritmice a elevului.
Studierea informaticii se bazeazг pe urmгtoarele principii:
- оmbinarea proceselor de predare-оnvгюare a cunoєtinюelor teoretice cu activitгюile practice de utilizare a calculatorului;
- respectarea оn dezvoltarea gвndirii algoritmice a particularitгюilor de vвrstг єi individuale;
- interdisciplinaritate;
- echilibrul cunoєtinюelor informaюionale acumulate;
- continuitatea disciplinei оntre clase єi cicluri;
- diferenюierea activitгюii de predare-оnvгюare;
Studiul informaticii оn оnvгюгmвntul preuniversitar vizeazг:
- pregгtirea psihologicг єi practicг a elevilor pentru utilizarea calculatorului, prin activitгюi specifice vвrstei;
- formarea deprinderilor practice de lucru cu calculatorul;
- studierea informaticii ca єtiinюг care include elemente de algoritmizare, modelare, programare, logicг, noюiuni de achiziюie, pгstrare єi prelucrare a informaюiei.
- studierea sistemului de calcul ca instrument de lucru (editoare de text, editoare grafice єi de sunet, tabele de calcul, sisteme de gestiune a bazelor de date, etc.);
- studierea sistemului de calcul ca obiect (bazele logice єi aritmetice ale tehnicii de calcul, structura єi funcюionarea calculatorului, dispozitivelor periferice єi reюelelor de calculatoare);
- formarea gвndirii algoritmice.

Repartizarea conюinuturilor pe clase

Tema/Clasa 7 8 9 10 11 12
Sisteme de operare *
Editarea textelor *
Structura calculatorului * *
Tabele de calcul *
Algoritmi єi limbaje algoritmice *
Limbajul de programare PASCAL * * *
Tehnici de programare *
Modelare єi metode de calcul *
Baze de date *

3. Obiective generale la informaticг

3.1. CUNOЄTINЮE. Elevul va cunoaєte:
- unitгюile de mгsurг a informaюiei;
- metodele de acumulare, reprezentare, pгstrare єi prelucrare a informaюiei cu ajutorul calculatorului;
- conceptul de sistem informatic, principiile de clasificare a sistemelor informatice;
- arhitectura єi principiul de funcюionare a calculatorului, a reюelelor de calculatoare;
- evoluюia tehnicii de calcul;
- specificul de comunicare a omului cu calculatorul (noюiunile de executant, algoritm, formele de reprezentare єi proprietгюile algoritmului);
- tipurile єi structurile de date, realizarea operaюiilor pe calculator;
- instrucюiunile unui limbaj de programare de nivel оnalt;
- etapele de rezolvare a problemelor pe calculator;
- specificul soluюiilor analitice єi a soluюiilor de simulare оn rezolvarea problemelor la calculator;
- posibilitгюile єi domeniile de aplicare a editoarelor grafice, muzicale, de texte, a sistemelor informatice, a sistemelor de gestiune a bazelor de date, a tabelelor electronice;
- sistemele multimedia.

3.2. CAPACITГЮI. Elevul va fi capabil sг:
- оnюeleagг la nivel cotidian noюiunile de informaюie, sistem informatic, suport de informaюie, rolul informaюiei оn societate;
- selecteze echipamentele єi programele necesare pentru soluюionarea problemelor propuse;
- actualizeze єi sг prelucreze informaюia stocatг оn baze de date, tabele de calcul, fiєiere text, fiєiere audio, fiєiere grafice;
- departajeze problema оn subprobleme єi sг utilizeze algoritmi deja elaboraюi ca subalgoritmi;
- оnюeleagг legгturile оntre modul de rezolvare a problemei єi repertoriul de instrucюiuni ale executantului;
- оnюeleagг noюiunile de mгrime, constantг, variabilг;
- elaboreze programe pentru rezolvarea problemelor din domeniul matematicii, fizicii, chimiei, prelucrгrii textelor єi a imaginilor;
- testeze єi sг depaneze programele elaborate;
- construiascг modelul, sг elaboreze algoritmul єi programul respectiv destinat soluюionгrii problemelor propuse;
- analizeze rezultatele obюinute оn urma rezolvгrii problemei pe calculator;
- selecteze єi sг adapteze algoritmi existenюi pentru rezolvarea unor probleme noi;
- utilizeze programele aplicative єi educaюionale la rezolvarea problemelor curente;
- depisteze erorile de programare;
- asigure colectarea, оnregistrarea, organizarea, prelucrarea, analiza, reprezentarea єi interpretarea datelor.

3.3. ATITUDINI. Elevul оєi va forma/va performa:
- perceperea adecvatг a rolului єi locului calculatorului, a influenюei lui asupra dezvoltгrii societгюii;
- tactica comportamentalг adecvatг оn baza оnюelegerii influenюei revoluюiei informaюionale asupra omului;
- interpretarea corectг a rezultatelor furnizate de calculator єi utilizarea adecvatг a limbajelor speciale оn procesul comunicгrii cu el;
- capacitгюi de acomodare la specificul echipamentelor єi programelor de calculator;
- responsabilitгюi vizвnd utilizarea resurselor informaюionale comune;
- responsabilitгюi vizвnd utilizarea tehnicii de calcul оn scopul difuzгrii informaюiilor de interes personal sau public.

4.1. PROGRAMA LA INFORMATICГ. CLASA VII

Repartizarea orelor Repartizarea orelor pe capitole
Predare/оnvгюare 30 1 Structura calculatorului 6
Recapitulare/evaluare 2 2 Sisteme de operare 10
La dispoziюia profesorului 2 3 Programe aplicative 3
TOTAL 34 ore – 1 orг sгptгmвnal 4 Reюele de calculatoare 1
5 Editarea textelor 10
Total 30

Notг:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativг.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbatг dacг nu este afectatг logica єtiinюificг sau didacticг.
- Conюinuturile se predau (de regulг) оn ordinea din manuale.

Obiectivele cadru. Obiectivele de referinюг. La sfвrєitul activitгюii elevul va fi capabil: Conюinutul (conюinuturile neobligatorii sunt notate cu asterisc(*)) Sugestii pentru antrenamente mentale (activitгюi ce conduc la оnvгюarea, оntгrirea, dezvoltarea capacitгюilor prevгzute ca obiective de atins):
1 2 3
1. Оnюelegerea noюiunilor de informaюie єi sisteme de numeraюie: INFORMAЮIA . SISTEME DE NUMERAЮIE

- sг enumere formele de reprezentare, pгstrare, codificare єi de transmitere a informaюiei;
- sг recunoascг, sг scrie єi sг compare unitгюile de mгsurг a cantitгюii de informaюie (bit, octet єi multiplii lor)
- sг cunoascг єi sг efectueze operaюiile elementare cu numere naturale оn sistemele binar єi octal;
Informaюia. Purtгtori de informaюie.
Sisteme de numeraюie.
Unitгюile de mгsurare a informaюiei.
Codificarea єi decodificarea informaюiei. Exerciюii de:
- codificare єi decodificare a informaюiei textuale;
- estimare a cantitгюii de informaюie оn texte, secvenюe sonore єi imagini;
- transformare a numerelor naturale оn sistemele de numeraюie binar єi octal оn sistemul zecimal
- enumerare єi descriere a formelor de transmitere, stocare єi prelucrare a informaюiei.

2. Cunoaєterea structurii єi principiulului de funcюionare a calculatorului: STRUCTURA CALCULATORULUI
- sг aplice єi sг utilizeze corect termenii specifici informaticii;
- sг numeascг єi sг explice destinaюia funcюionalг a pгrюilor componente ale calculatorulu; Structura єi funcюionarea calculatorului. Clasificarea calculatoarelor .
Componentele de bazг ale calculatoarelor personale (blocul principal, tastatura, єoricelul, monitorul). Exerciюii de:
- identificare єi explicare a destinaюiei a componentelor de bazг ale calculatorului єi a fluxurilor de informaюie;
- memorare a regulilor de protecюie a muncii;
- explicare a principiul de comandг prin program;
3. Cunoaєterea єi utilizarea sistemului de operare al calculatorului personal: SISTEME DE OPERARE
- sг explice funcюiile єi componentele de bazг ale sistemului de operare la nivel elementar;
Funcюiile sistemului de operare.
Fiєiere єi directoare. Denumirile unitгюilor externe Exerciюii de:
- reprezentare intuitivг (prin desen) a structurii sistemului de operare;
- explicare a modului de gestionare a resurselor sistemului de calcul;
- scriere corectг a denumirilor de fiєiere єi directoare;
- de reprezentare intuitivг (prin desen) єi de utilizare a structurii multinivel a fiєierelor єi directoarelor;
- localizare a fiєierelor specificate prin denumirile respective;
- sг explice structura єi modul de utilizare a interfeюelor grafice;
- sг identifice tipurile de ferestre; Interfeюe grafice Exerciюii de:
- formare єi consolidare a deprinderelor de lucru cu interfeюele grafice;
- explicare a semnificaюiei pictogramelor propuse;
- aranjare a pictogramelor;
- sг enumere єi sг aplice corect operaюiile asupra fiєierelor єi directoarelor;
- sг estimeze capacitatea de memorare a suportului magnetic єi a suportului optic de informaюie; Gestiunea datelor.
Gestiunea discurilor Exerciюii de:
- navigare prin sistemul de fiєiere al calculatorului personal;
- creare єi єtergere a fiєierelor єi directoarelor;
- mutare єi copiere a fiєierelor єi directoarelor;
- redenumire a fiєierelor єi directoarelor;
- modificare a atributelor de fiєier;
- reprezentare intuitivг (prin desen) a formatului fizic єi a formatului logic ale datelor pe disc;
- estimare a capacitгюii de memorare a discurilor magnetice єi a discurilor optice;
- formatare, verificare єi defragmentare a discurilor;
- sг efectueze operaюiile destinate configurгrii sistemului de operare; * Personalizarea sistemului de operare Exerciюii de personalizare a sistemului de operare.
- sг poatг cгuta informaюia necesarг prin parcurgerea оndrumarelor sau prin indicarea cuvintelor cheie; Sistemul de asistenюг Exerciюii de:
- reprezentare intuitivг (prin desen) a structurii sistemului de asistenюг;
- cгutare a informaюiei de asistenюг оn funcюie de subiectele propuse;
4. Cunoaєterea єi utilizarea programelor aplicative la rezolvarea problemelor curente PROGRAME APLICATIVE
- sг creeze єi sг modifice desene cu ajutorul unui editor grafic simplu;
- sг introducг єi sг prelucreze texte cu ajutorul unui editor simplu de texte;
- sг utilizeze aplicaюiile multimedia; Aplicaюii frecvent utilizate.
Gestiunea aplicaюiilor Exerciюii de:
- creare єi editare a desenelor єi a fiєierelor de text:
- оnregistrare, redare єi editare a fiєierelor de sunet;
- redare a fiєierelor de animaюie єi a discurilor audio єi video;
- lansare оn execuюie a mai multor aplicaюii єi comutare оntre ele;
- reprezentare intuitivг (prin desen) a modului de alocare a memoriei pentru programele de aplicaюii;
5. Оnюelegerea principiilor de funcюionare a reюelelor de calculatoare REЮELE DE CALCULATOARE
- sг descrie modul de conexiune a calculatoarelor оntr-o reюea localг єi o reюea globalг;
- sг utilizeze componentele sistemului de operare destinate lucrului оn reюea; Reюele de calculatoare. Aplicaюii de reюea Exerciюii de:
- reprezentare intuitivг (prin desen) a structurii reюelelor locale єi globale;
- localizare a calculatoarelor conectate la reюea;
- transmitere a datelor prin reюea;
6. Cunoaєterea єi utilizarea metodelor de editare a textelor: EDITAREA TEXTELOR
- sг utilizeze operaюiile specifice editгrii textelor;
- sг utilizeze instrumentele de corectare Introducerea єi editarea textului.
Formatarea caracterelor.
Formatarea paragrafelor.
Aєezarea оn paginг.
Crearea єi prelucrarea listelor.
Instrumente de corectare Exerciюii de:
- introducere єi editare a textului;
- identificare a corpului de litere propus;
- formatare a textelor conform modelelor propuse;
- creare a stilurilor pentru formatarea caracterelor;
- precizare a atributelor de formatare a paragrafelor propuse;
- formatare a paragrafelor conform modelelor propuse;
- aєezare a textului оn paginг conform modelelor propuse.
- creare єi ordonare a listelor numerotate sau marcate cu simboluri de evidenюiere.
- utilizare a instrumentelor de corectare;
- depistare automatг a greєelilor оn textele propuse;
- inserare a obiectelor;
- sг utilizeze instrumentele de modificare a tabelelor; Tabele Exerciюii de:
- creare a tabelelor cu ajutorul sistemului de asistenюг, prin inserare sau desenare;
- modificare a structurii tabelelor propuse, sortare a datelor din tabele;
- sг creeze єi sг editeze diagrame; Diagrame Exerciюii de creare єi modificare a diagramelor.
- sг cunoascг modul de inserare єi de modificare a obiectelor grafice predesenate din bibliotecile editorului sau din alte surse;
- sг utilizeze instrumentele de desenare оncorporate оn editor; Inserarea imaginilor.
Crearea desenelor. Exerciюii de:
- inserare a imaginilor furnizate de editorul de texte;
- inserare оn text a desenelor create de utilizator;
- creare єi modificare a desenelor;
- adгugare de text оn desenele create;
- copiere єi redimensionare a desenelor.
- sг realizeze corespondenюa combinatг; * Corespondenюг combinatг. Exerciюii de:
- reprezentare intuitivг (prin desen) a fluxurilor de date оn procesul generгrii corespondenюei combinate;
- generare a scrisorilor єi adreselor pentru plicuri pe baza modelelor existente sau create de elev.

PROGRAMA LA INFORMATICГ. CLASA VIII

Repartizarea orelor Repartizarea orelor pe capitole
Predare/оnvгюare 30 Partea I. Calcul tabelar
Recapitulare/evaluare 2 1 Pгstrarea informaюiilor оn foile de calcul 4
La dispoziюia profesorului 2 2 Formule єi calcule 3
TOTAL 34 ore – o orг sгptгmвnal 3 Diagrame 2
4 Hгrюi єi obiecte grafice 2
5 Baze de date єi liste 4
Partea a II-a. Algoritmi
6 Noюiune de algoritm 2
7 Instrucюiunile limbajului algoritmic 12
8 Generalitгюi despre algoritmi 1
Total 30

Notг:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativг.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbatг dacг nu este afectatг logica єtiinюificг sau didacticг.
- Conюinuturile se predau (de regulг) оn ordinea din manualele єcolare.


Obiectivele cadru. Obiectivele de referinюг. La sfвrєitul activitгюii elevul va fi capabil: Conюinuturi (conюinuturile neobligatorii sunt notate cu asterisc (*)) Sugestii pentru antrenamente mentale (activitгюi ce conduc la оnvгюarea, оntгrirea, dezvoltarea capacitгюilor prevгzute ca obiective de atins)
Partea I. Calcul tabelar
1. Utilizarea metodelor de introducere, editare єi pгstrare a datelor оn foile de calcul: PГSTRAREA INFORMAЮIEI ОN FOILE DE CALCUL
- sг indice єi sг utilizeze elementele foii de calcul;
- sг defineascг tipurile de date єi sг introducг valorile acceptate de foile de calcul;
- sг aplice tehnicile de editare a datelor оn foile de calcul;
- sг utilizeze facilitгюile de cгutare єi оnlocuire a datelor; Elementele unei foi de calcul.
Introducerea, editarea єi formatarea datelor оn foile de calcul. Exerciюii de:
- creare a foilor de calcul єi selectare a elementelor propuse.
- precizare a tipului datelor propuse;
- introducere оn foile de calcul a textelor, numerelor, datelor calendaristice єi mгrcilor de timp;
- explicare a operaюiilor de editare оn foile de calcul;
- editare a datelor оn foile de calcul;
- precizare a rezultatelor operaюiilor de formatare propuse;
- formatare a datelor оn foile de calcul;
2. Utilizarea corectг a metodelor de prelucrare a datelor оn foile de calcul: FORMULE ЄI CALCULE
- sг utilizeze operatorii єi operanzii conform destinaюiei lor; Operatori.
Operanzi. Exerciюii de:
- precizare a rezultatelor furnizate de operatorii propuєi.
- precizare a categoriei operanzilor propuєi;
- precizare a entitгюilor specificate prin referinюele propuse;
- sг aplice formulele pentru efectuarea calculelor propuse; Utilizarea formulelor. Exerciюii de:
- precizare a rezultatelor evaluгrii formulelor propuse;
- explicare a modului de conversie a valorilor оn procesul de evaluare a formulelor;
- sг aplice funcюiile predefinite pentru rezolvarea problemelor din matematicг, fizicг, prelucrarea textelor; Funcюii. Exerciюii de:
- clasificare a funcюiilor pe categorii;
- utilizare a funcюiilor pentru prelucrarea informaюiilor din foile de calcul;
3. Utilizarea diagramelor: DIAGRAME
- sг descrie componentele unei diagrame;
- sг explice legгtura оntre datele selectate єi elementele diagramei respective; Elementele unei diagrame - Exerciюii de:
- selectare єi evidenюiere a elementelor din care sоnt compuse diagramele;
- explicare a modului de reprezentare a datelor din tabel prin diagrame;
- desenare a diagramelor ce corespund datelor selectate
- sг aleagг tipul de diagramг оn funcюie de specificul datelor reprezentate;
- sг utilizeze operaюiile de editare a diagramelor; Crearea єi editarea diagramelor Exerciюii de:
- clasificare a diagramelor propuse;
- creare єi editare a diagramelor propuse;
- modificare a tipului de diagramг;
4. Utilizarea hгrюilor єi obiectelor grafice create sau preluate din alte aplicaюii оn tabelele de calcul: * HГRЮI ЄI OBIECTE GRAFICE
- sг reprezinte informaюiile geografice cu ajutorul hгrюilor;
- sг deseneze єi sг modifice hгrюile incluse оn foile de calcul;
- sг reconstruiascг legгtura оntre datele selectate єi elementele harюii оnserate оn foaia de calcul; * Hгrюi Exerciюii de:
- creare єi editare a hгrюilor;
- selectare єi evidenюiere a elementelor hгrюilor propuse;
- formatare a hгrюilor;
- sг creeze imagini оn foile de lucru єi pe diagramele fixate;
- sг descrie єi sг efectueze operaюii asupra obiectelor grafice; * Obiecte grafice Exerciюii de:
- creare єi modificare a obiectelor grafice;
- preluare a obiectelor grafice din alte aplicaюii;
5. Crearea єi utilizarea bazelor de date оn formг de liste: BAZE DE DATE ОN FORMГ DE LISTE
- sг descrie structura bazei de date;
- sг explice єi sг utilizeze operaюiile destinate gestiunii listelor; Noюiuni elementare de baze de date.
Gestionarea listelor. Exerciюii de:
- reprezentare intuitivг (prin desen) a structurii listelor propuse;
- creare a listelor;
- gestionare a listelor cu ajutorul formularului pentru date;
- sг stabileascг ordinea de sortare a оnregistrгrilor ;
- sг utilizeze operaюiile de selectare a оnregistrгrilor;
- sг identifice condiюii complexe de selectare; Sortarea оnregistrгrilor.
Selectarea оnregistrгrilor. Exerciюii de:
- sortare a оnregistrгrilor din listele propuse sau create de elevi;
- selectare a оnregistrгrilor cu ajutorul condiюiilor simple єi a condiюiilor complexe;
- sг utilizeze metodele de rezumare a datelor; * Rezumarea datelor dintr-o listг. Exerciюii de:
- rezumare a datelor din listele propuse sau create de elevi;
- creare єi utilizare a tabelelor de sintezг;
Partea a II-a. Algoritmi
6. Оnюelegerea noюiunii de algoritm: NOЮIUNE DE ALGORITM
- sг descrie єi sг utilizeze repertoriul de instrucюiuni ale executantului;
- sг explice modul de execuюie a algoritmilor;
- sг elaboreze algoritmi pentru executant; Algoritmi єi executanюi Exerciюii de:
- descriere a miєcгrii executantului оn procesul execuюiei algoritmilor propuєi;
- elaborare a algoritmilor pentru deplasarea executantului dintr-o poziюie оn alta;
- depistare a erorilor sintactice, erorilor logice єi a erorilor de funcюionare;
- elaborare a algoritmilor pentru desenarea figurilor;
- sг explice modul de transfer al controlului оn cazul apelului unui subalgoritm;
- sг utilizeze metoda rafinгrii succesive; Subalgoritmi. Exerciюii de:
- explicare a modului de execuюie a apelurilor de subalgoritmi;
- elaborare a subalgoritmilor pentru executanюi;
- reprezentare intuitivг (prin desen) a memoriei calculatorului оn procesul execuюiei algoritmilor єi subalgoritmilor;
7. Cunoaєterea єi utilizarea instrucюiunilor limbajului algoritmic: INSTRUCЮIUNILE LIMBAJULUI ALGORITMIC
- sг defineascг formatul general єi sг utilizeze instrucюiunile de ciclu;
- sг precizeze numгrul de execuюii al instrucюiunilor din corpul ciclului;
- sг elaboreze algoritmi оn care se utilizeazг instrucюiunile de ciclu; Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. Ciclu cu condiюie . Exerciюii de:
- explicare a modului de execuюie a instrucюiunii de ciclu;
- elaborare a algoritmilor repetitivi;
- reprezentare intuitivг (prin desen) a procesului de execuюie a algoritmilor repetitivi cu conexiune inversг;
- sг defineascг formatul general єi sг utilizeze instrucюiunea de ramificare;
- sг elaboreze algoritmi оn care se utilizeazг instrucюiunea de ramificare Algoritm cu ramificгri. Instrucюiunea de ramificare . Exerciюii de:
- explicare a modului de execuюie a instrucюiunii de ramificare;
- elaborare a algoritmilor cu ramificгri;
- reprezentare intuitivг (prin desen) a procesului de execuюie a algoritmilor cu ramificгri;
8. Cunoaєterea proprietгюilor de bazг ale algoritmilor: GENERALITГЮI DESPRE ALGORITMI
- sг cunoascг proprietгюile fundamentale ale algoritmilor; Proprietгюile algoritmilor Exerciюii de:
- evidenюiere a proprietгюilor algoritmilor pe baza exemplelor propuse;
- observare єi оnюelegere a legгturilor оntre proprietгюile algoritmului єi modul de execuюie pe calculator;
- sг utilizeze diferite metode de reprezentarea a algoritmilor; Metode de reprezentare a algoritmilor (limbajele algoritmice, schemele logice) Exerciюii de:
- reprezentare a algoritmilor prin diferite metode;
- observare єi оnюelegere a legгturii оntre modul de reprezentare a algoritmului єi repertoriul de instrucюiuni al executantului;
- transcriere a algoritmilor formulaюi оn limbaj convenюional оn reprezentгri formalizate;
- sг identifice structura algoritmilor (liniari, cu ramificгri, ciclici); Clasificarea algoritmilor Exerciюii de:
- clasificare a algoritmilor conform criteriului de structurг;
- estimare a criteriilor de calitate pentru algoritmii propuєi.

4.3. PROGRAMA LA INFORMATICГ. CLASA IX

Repartizarea orelor Repartizarea orelor pe capitole
Predare/оnvгюare 30 1 Vocabularul єi sintaxa limbajului 6
Recapitulare/evaluare 2 2 Tipuri de date simple 8
La dispoziюia profesorului 2 3 Instrucюiuni 16
TOTAL 34 ore – o orг sгptгmвnal Total 30

Notг:
- Repartizarea orelor pe capitole este orientativг.
- Ordinea capitolelor poate fi schimbatг dacг nu este afectatг logica єtiinюificг sau didacticг.
- Conюinuturile se predau (de regulг) оn ordinea din manualele єcolare.

Obiectivele cadru. Obiectivele de referinюг. La sfвrєitul activitгюii elevul va fi capabil: Conюinuturi (conюinuturile neobligatorii sunt notate cu asterisc (*)) Sugestii pentru antrenamente mentale (activitгюi ce conduc la оnvгюarea, оntгrirea, dezvoltarea capacitгюilor prevгzute ca obiective de atins)
1. Cunoaєterea elementelor de bazг ale limbajului: VOCABULARUL ЄI SINTAXA LIMBAJULUI
- sг explice modul de descriere a construcюiilor gramaticale prin alternare, concatenare, repetare єi includere opюionalг; Metalimbajul BNF.
Diagrame sintactice Exerciюii de:
- verificare a corectitudinii textelor cu ajutorul formulelor metalingvistice propuse;
- scriere a textelor definite prin formulele metalingvistice propuse;
- scriere a formulelor metalingvistice ce corespund diagramelor sintactice propuse;
- desenare a diagramelor sintactice corespunzгtoare formulelor metalingvistice propuse;
- aplicare a diagramelor sintactice pentru verificarea corectitudinii textelor propuse;
- scriere a textelor definite prin diagramele sintactice propuse;
- sг recunoascг pгrюile componente ale unui program PASCAL: antetul, partea declarativг, partea executabilг, simbolurile speciale єi cuvintele cheie; Iniюiere оn limbajul PASCAL.
Alfabetul limbajului.
Vocabularul limbajului.
Simbolurile speciale єi cuvintele cheie. Exerciюii de:
- introducere єi lansare оn execuюie a unui program;
- explicare a destinaюiei fiecгrei linii a programelor propuse;
- de clasificare a caracterelor limbajului PASCAL;
- de precizare a construcюiilor limbajului оn care pot fi folosite literele alfabetului romвn;
- descriere a unitгюilor lexicale ale limbajului.
- desenare a diagramelor sintactice pentru simbolurile speciale єi cuvintele cheie
- sг explice єi sг utilizeze regulile de formare a identificatorilor; Identificatori.
Etichete.
Directive.
Separatori. Exerciюii de:
- desenare a diagramelor sintactice pentru unitгюile gramaticale оn studiu;
- precizare a identificatorilor echivalenюi;
- reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin identificatori;
- compunere a identificatorilor care reflectг specificul problemelor din fizicг, matematicг, chimie, prelucrarea textelor єi imaginilor;
- scriere a etichetelor єi directivelor
- verificare a corectitudinii utilizгrii separatorilor єi comentariilor;
- scriere a comentariilor sugestive;
- sг descrie formulele metalingvistice єi diagramele sintactice pentru definirea numerelor єi єirurilor de caractere; Numere.
Єiruri de caractere. Exerciюii de:
- desenare a diagramelor sintactice pentru unitгюile lexicale оn studiu;
- verificare a corectitudinii numerelor єi a єirurilor propuse cu ajutorul diagramelor sintactice єi a formulelor metalingvistice;
- scriere a numerelor reale cu єi fгrг utilizarea factorului de scalг ;
2. Cunoaєterea єi utilizarea tipurilor de date simple: TIPURI DE DATE SIMPLE
- sг explice conceptul de datг realizat оn limbajul PASCAL; Conceptul de datг.
Definirea tipurilor de date Exerciюii de:
- explicare a modului de reprezentare a datelor оn limbajul cod calculator;
- explicare a modului de reprezentare a datelor оn limbajul PASCAL;
- determinare a tipului variabilelor єi constantelor din programele propuse;
- precizare a mulюimii de valori єi a mulюimii de operatori a tipurilor de date propuse;
- determinare a tipurilor identice єi a tipurilor compatibile;
- elaborare a programelor care ilustreazг proprietгюile tipurilor de date simple;
- sг precizeze mulюimea de valori єi mulюimea de operaюii ale tipurilor de date integer, real, boolean єi char;
Tipul de date integer.
Tipul de date real.
Tipul de date boolean.
Tipul de date char Exerciюii de:
- precizare a mulюimii de valori єi a operaюiilor tipului de date integer , real, boolean єi char;
- explicare a modului de reprezentare a datelor de tip integer , real, boolean єi char оn calculator;
- depistare a erorilor din secvenюele de program оn care se utilizeazг tipurile de date integer єi real;
- elaborare a programelor care ilustreazг proprietгюile tipului de date real єi char;
- elaborare a programelor care afiєeazг la ecran tabelele de adevгr ale funcюiilor logice propuse;
- sг utilizeze corect tipurile de date enumerare єi subdomeniu; Tipuri de date enumerare.
Tipuri de date subdomeniu Exerciюii de:
- reprezentare a datelor de tip enumerare єi subdomeniu оn calculator;
- depistare a erorilor оn programele ce utilizeazг tipuri de date enumerare єi subdomeniu;
- elaborare a programelor care ilustreazг proprietгюile tipurilor de date subdomeniu;
- sг descrie proprietгюile de bazг ale tipurilor ordinale de date; Generalitгюi despre tipurile ordinale de date Exerciюii de:
- precizare a mulюimii de valori єi a operaюiilor tipurilor ordinale de date propuse;
- reprezentare a valorilor tipurilor ordinale de date оn calculator;
- elaborare a programelor care ilustreazг proprietгюile tipurilor ordinale de date;
- depistare a erorilor оn programele ce utilizeazг tipuri ordinale de date;
- sг descrie diagramele sintactice єi formulele metalingvistice ale unitгюilor gramaticale pentru declaraюii de variabile ; Declaraюii de variabile Exerciюii de:
- desenare a diagramelor sintactice ale declaraюiilor de variabile;
- precizare a mulюimii de valori pe care le poate lua o variabilг asociatг cu un anumit tip de date;
- precizare a operaюiilor care pot fi efectuate asupra valorilor unei variabile;
- sг descrie diagramele sintactice єi formulele metalingvistice ale declaraюiilor de constante; Definiюii de constante Exerciюii de:
- desenare a diagramelor sintactice ale definiюiilor de constante;
- elaborare a programelor care utilizeazг constante simbolice;
- precizare a tipurilor constantelor din programele propuse;
-
3. Cunoaєterea єi utilizarea instrucюiunilor limbajului PASCAL: INSTRUCЮIUNI
- sг identifice diagramele sintactice єi formulele metalingvistice ale instrucюiunilor, factorilor, termenilor, expresiilor simple єi a expresiilor; Conceptul de acюiune.
Expresii.
Evaluarea expresiilor.
Tipul expresiilor PASCAL. Exerciюii de:
- clasificare a instrucюiunilor limbajului;
- explicare a conceptului de acюiune;
- referire a instrucюiunilor cu ajutorul etichetelor;
- desenare a diagramelor sintactice;
- transcriere a expresiilor din notaюia matematicг оn limbajul PASCAL єi invers;
- utilizare a funcюiilor predefinite ale limbajului PASCAL;
- evaluare a expresiilor PASCAL;
- elaborare a programelor pentru evaluarea expresiilor propuse єi determinarea tipului lor;
- clasificare a expresiilor оn funcюie de tipul lor;
- sг identifice єi sг aplice modul de utilizare a tastaturii/ecranului ca dispozitiv standard de intrare/ieєire; Afiєarea informaюiei alfanumerice.
Citirea datelor de la tastaturг Exerciюii de:
- precizare a formatului datelor afiєate pe ecran оn funcюie de parametrii de ieєire;
- elaborare a programelor care afiєeazг informaюia оn formatele propuse;
- elaborare a programelor care citesc de la tastaturг date de tip integer, real, char, єir de caractere;
- sг cunoascг modul de execuюie a instrucюiunilor apel de procedurг єi de efect nul. Instrucюiunea apel de procedurг.
Instrucюiunea de efect nul Exerciюii de:
- explicare a modului de execuюie a instrucюiunilor apel de procedurг;
- elaborare a programelor оn care se utilizeazг procedurile predefinite read, readln, write єi writeln;
- explicare a rolului instrucюiunii de efect nul єi a delimitatorului “;” оn reprezentarea instrucюiunii de efect nul;
- sг identifice єi sг aplice formulele metalingvistice єi diagramele sintactice ale instrucюiunilor оn studiu; Instrucюiuni:
- atribuire,
- if,
- case,
- for,
- compusг ,
- while,
- repeat,
- goto Exerciюii de:
- explicare a modului de execuюie a instrucюiunilor: atribuire, if, case, for, while, repeat , goto;
- determinare a compatibilitгюii componentelor instrucюiunilor din punct de vedere al atribuirii;
- elaborare a programelor оn care expresiile complexe se divizeazг оn expresii mai simple;
- elaborare a programelor оn care se utilizeazг instrucюiunile оn studiu;
- transcriere a instrucюiunilor case оn secvenюe echivalente de instrucюiuni if;
- precizare a rezultatelor execuюiei instrucюiunilor for pentru diferite valori ale expresiilor din componenюa instrucюiunilor оn studiu;
- transcriere a instrucюiunilor for оn secvenюe echivalente de instrucюiuni;
- verificare a corectitudinii instrucюiunilor propuse;
- precizare a rezultatelor execuюiei instrucюiunilor compuse;
- transcriere a instrucюiunilor for оn secvenюe echivalente de instrucюiuni while;
- transcriere a instrucюiunilor repeat оn secvenюe echivalente de instrucюiuni while єi invers;
- transcriere a programelor cu instrucюiuni goto оn programe fгrг utilizarea acestora;
- sг descrie pгrюile componente ale unui program PASCAL; Generalitгюi despre structura unui program PASCAL Exerciюii de:
- reprezentare intuitivг (prin desene) a structurii programelor elaborate;
- elaborare a programelor ce conюin toate componentele programelor PASCAL: antet, declaraюii de etichete, definiюii de tipuri єi constante, declaraюii de variabile, instrucюiuni;

5. Sugestii metodologice

Se vor utiliza forme de activitate individualг, оn grup. Instruire reciprocг, оn scopul dezvoltгrii capacitгвii de lucru independent, obiєnuinюa de a lua decizii, de a coopera sau de a оnюelege propria responsabilitate оn rezolvarea sarcinilor sau asumarea erorilor. Dintre metodele de instruire cel mai frecvent vor fi folosite demonstraюia, explicaюia, analogia, crearea situaюiilor de problemг.
Lecюiile practice pot fi organizate sub formг de lucrгri frontale sau sub formг de lucru individual. Caracteristic pentru cursul єcolar de informaticг este caracterul ciclic al predгrii: majoritatea noюiunilor se repetг, оnsг оntr-un context nou, de obicei generalizat. Оn cazul prezenюei dotгrii corespunzгtoare este binevenitг instruirea asistatг de calculator (inclusiv evaluarea).
Componentele de bazг ale procesului didactic de predare-оnvгюarea a informaticii sunt:
1. Predarea de cunoєtinюe єi formarea de capacitгюi specifice informaticii.
2. Antrenarea sistematicг vizвnd оn mod distinct urmгtoarele domenii:
 оnюelegerea conceptelor;
 cunoaєterea metodelor de formalizare a problemelor єi de elaborare a algoritmilor respectivi;
 cunoaєterea metodelor de elaborare a programelor;
 utilizarea programelor elaborate єi a altor aplicaюii pentru prelucrarea informaюiei;
3. Utilizarea metodelor active pentru оnsuєirea individualг a noilor tehnologii informaюionale prin intermediul instruirii asistate de calculator.

6. Sugestii pentru evaluare

Se recomandг aplicarea celor trei tipuri de evaluare: iniюialг, curentг єi sumativг.
Evaluarea iniюialг se va efectua la оnceputul fiecгrei programe de predare-оnvгюare єi are drept scop stabilirea nivelului de pregгtire a elevului la momentul dat. Rezultatele evaluгrii vor fi folosite pentru selectarea sarcinilor individuale gradate ca dificultate.
Evaluare curentг se va realiza pe parcursul procesului didactic, pe secvenюe mici. Obiectivele de referinюг din programele оn studiu vizeazг urmгtoarele categorii de abilitгюi:
- cunoaєterea conceptelor teoretice;
- cunoaєterea algoritmilor de prelucrare a informaюiei;
- elaborarea programelor pentru rezolvarea problemelor tipice;
- elaborarea programelor pentru rezolvarea problemelor ce implicг un anumit grad de creativitate;
- prelucrarea informaюiei la calculator cu ajutorul programelor elaborate de elevi sau a programelor standard.
Prin urmare, obiectivele de evaluare pot fi formulate direct din cerinюele exerciюiilor propuse. Evaluarea se efectueazг prin testгri, probe scrise .

Categoria: Curriculum | Adăugat: accesinform
Vizualizări: 2775 | Descărcări: 1375 | Rating: 0.0 |

De tot comentarii: 0
Adăugarea comeentariilor numai pentru utilizatorii înregistraţi.
[ Registrarea | Intrare ]
 
 
Categorii
Curriculum [8]
Ghidul [0]
Materiale [9]
Tehnica securităţii [2]

Întrare

Наш опрос
Ce părere ai despre site
Răspunsuri: 131

Căutare

În ajutor

Statistica
 

Copyright MyCorp © 2006